N - n

naduledule vi-nar̄u
nager karu
naître voro
nakamal ham̈ali
nakatambol vi-m̈ali
nakavika haviha
nalake lahe
namalaos vi-pakus
namambe vi-je
namariu vi-mari
namatal vi-m̈ar̄ala
nambangura vi-p̈ahura
namemiwa vi-jurulaje
nandao vi-ja
nangae nganga
nangalat kalar̄o
nangaria jihi
naolasia vi-olas
naos resi
Napoléon vivi
narara vi-rara
narrer stor̄e
Naso lituratus naho m̈asanga
natangora rauar̄o
natapoa vosa
natongtong vi-jongo
natora vi-r̄oro
natte ep̈a
· sale
nature posi
navara popo
navel r̄irivu
Navele blong solwota viapu
navire aka
naviso viso
nawemba uep̈e
ne... pas je
Négation je
Neolalage banksiana vasohi
· vasar̄kele
nettoyer hojo
neuf haisua
neveu m̈ar̄a~
· r̄ahur̄a~
· lala
nez ngalsu
nid r̄eo
nièce ve-r̄ahur̄a~
· velua~
· lala
· ve-m̈ar̄a~
nœud (bambou, canne) mavuhi
noir jojo
· viriha
nom hija
nombreux hajavua
· vutiana
nombril pur̄o
non je
· je-r̄e
nord Auta
Notopteris macdonaldi hariv paurouro
notre (Excl.) -m̈am
nourrir v̈ahani
nourriture hanhan
nous (Excl.) kam̈a
· kam
· kam̈am
nous (Incl.) -ja
· jam
· nija
· jo
nouveau (à) le
· pele
noyau p̈iri
noyer (se) jolo
nuage jojo
nuit jojo
Numenius phaeopus p̈ilahe r̄asi
nuque hali