T - t

table tep
tailler r̄ai
talon jue
tamanou vi-p̈ahura
Tamarin rukoko
tambour pelo
tandis pele
Tangoa R̄ango
tante tetei~
· vunggo~
taper nak
taro per̄a
taro (sauvage) via
tasse lasa
te, toi -ko
temps r̄ungana
tendre la main sahara
tenir var̄i
tenter lpo
· v̈e lesi
Terminalia catappa vosa
terminer (se) iso
terre lep̈a
testicules laso
tête par̄u
thé ai v̈arung
tibia lotu
tige hap̈asi
tirer rev̈e
· juri
tirer sur soro
toi niko
toit vapar̄u
tomber jovi
ton, ta, tes -m
tonton lala
tortue ivua
toucher r̄kel
toujours tare
toujours (pour) jeje
tour (à mon) pele
tourterelle vomahi
tous tare
tout povi
· povi
transpirer masmasu
transporter ling
travailler v̈ev̈e hina
Trichoglossus haematodus jivi
tricot rayé mar̄a r̄as
triste jom̈i
trois r̄olu
tromper korei-
tronc laho
· par̄a
trou koko
trouver tapai
trouver (se) r̄oho
tu om
· niko
· o
tuer nak
· nak r̄aha m̈ar̄e
Tyto alba peka