banner
A dictionary of Mwotlap (Banks Is., Vanuatu)
This dictionary has no finderlist yet. To look up French or English words, open this link (entire dictionary on one page)
or this Pdf version of the dictionary, and search for a string of text [Ctrl+F/Cmd+F].
 

Mtp–Fr–Eng

Mtp–Eng–Fr

Mtp–Fr

Tea–Eng–Fr

Tea–Eng

mwotlap dictionary
Index
m̄adeg
m̄[a]gaga
m̄[a]gas
m̄agde
m̄ah
m̄[a]ha
m̄ak
m̄[a]lak
m̄alkuyvet
m̄alm̄al
m̄am̄le
m̄at
m̄[a]tak
m̄ay
m̄[a]yaA
m̄[a]yaB
m̄[a]yaC
m̄[a]yayay
m̄e
m̄[e]key
m̄el1
m̄eldēl
m̄[e]le
m̄[e]le gan Qet
m̄ey1
m̄ey2
m̄ey3
m̄[e]ye
m̄[e]ye-sēmA
m̄[e]ye-sēmB
m̄ēl
m̄[ē]lēgleg
m̄ēt1A
m̄ēt1B
m̄ēt2
m̄ētm̄ēt
m̄[ē]yē
m̄[i]lig
m̄[i]si
m̄[i]yiyi
m̄olm̄olA
m̄olm̄olB
m̄olm̄olC
m̄on
m̄on goy
m̄oto
m̄oyas
m̄ōlA
m̄ōlB
m̄ōlegA
m̄ōlegB
m̄ōlegC
m̄ōlhiy
m̄[ō]lō
m̄ōlwoy
m̄adeg  [ŋ​͡mʷaⁿdɛɣ] adj. numerous, many.

ak m̄adeg

Auu, na-m̄adeg meh!
Hey, that's far too many!

Kem mu-wuh nō-mōmō a na-m̄adeg a na-m̄adeg.
We've fished loads of fish [lit. many, many]

Tog tō kē a le-myam en na-mtig ma-m̄adeg.
Nowadays, coconut trees have spread all over the world.

n-ēte mal m̄adeg goy
many years ago [lit. years were many since]
m̄[a]gaga  (na-m̄gaga) [naŋ​͡mʷɣaɣa] noun. <Bot>
m̄[a]gas  (na-m̄gas) [naŋ​͡mʷɣas] noun. <Bot>

[ Mota m̄agasa. ]

m̄agde  (na-m̄agde) [naŋ​͡mʷaɣⁿdɛ] noun. <Bot> Pisonia grandis.

m̄ah  (na-m̄ah) [naŋ​͡mʷah] noun. <Bot> Allophyllus timorensis.

m̄[a]ha  (na-m̄ha) [naŋ​͡mʷha] noun.

Na-m̄ha mē-vēykal / ma-hatig.

[ Mota masoea disc, a planet; esp. the planet of morning and evening’. ]

m̄ak  (na-m̄ak) [naŋ​͡mʷak] noun. <Bot> Polynesian chestnut, bsl. Namambe. Inocarpus fagifer.

m̄[a]lak  (na-m̄lak) [naŋ​͡mʷlak] noun. <Bot> Asiatic lily, a plant (Amaryllidaceae). Crinum asiaticum.

yo-m̄lak

m̄alkuyvet  (na-m̄alkuyvet) [naŋ​͡mʷalkujβɛt] noun. <Art> gardenia shrub. Gardenia taitensis.

m̄alm̄al  (na-m̄alm̄al) [naŋ​͡mʷalŋ​͡mʷal] sb.

(1) girl, young woman, adolescent.

Ant: lōmgep ‘garçon’

Na-m̄alm̄al gōh itōktōk a itōktōk lēs, ay!
Have you seen that girl, isn't she beautiful!

(2) girlfriend, fiancée.

Syn: bulsal

m̄alm̄al mino
my girlfriend

(3) daughter.

inti~ ‘fils/fille’

m̄alm̄al mino
my daughter

M̄alm̄al nonon Welan en, Cinderella.
The King's daughter was called Cinderella.

[ Mota m̄alam̄ala. ]

m̄am̄le  (na-m̄am̄le) [naŋ​͡mʷaŋ​͡mʷlɛ] noun. <Bot> a tree (Burseraceae), bsl. Namalaos. Garuga floribunda.

Syn: na-malmali ey

Syn: na-malmali mōmōg

[ Mota m̄am̄alau. ]

m̄at  (na-m̄at) [naŋ​͡mʷat] noun. <Zool> eni kaen snek.

Na-glo m̄at
Tel blong snek.
m̄[a]tak  (na-m̄tak) [naŋ​͡mʷtak] noun. <Bot> Puzzle tree (Sterculiaceae), bsl. Namatal. Kleinhovia hospita.

[ Mota m̄ataka. ]

m̄ay  (na-m̄ay) [naŋ​͡mʷaj] noun. <Ornith>

(1) Green-winged Ground Emerald Dove, 26 cm. Chalcophaps indica.

(2)

Gēn vay vag yō a na-m̄ay en, tō kē ni-bah.

[ Mota m̄ara. ]

m̄[a]ya   [ŋ​͡mʷaja] adj. funny, laughable, amusing; who likes joking.

Ne-m̄ya a ne-m̄ya !
That's really funny!

Nēk ne-m̄ya lēs, ay!
You're a real laugh, you are!

Kōyō vēlēs m̄aya geh.
They are both as funny as each other.
m̄[a]ya   adv. to provoke laughter.
m̄[a]ya   (na-m̄ya) noun. comedy, amusing characteristic of s.th; laughter, amusement, feel like laughing.

Na-m̄ya liwo len̄ !
We had a really funny time!

viy na-m̄ya
stop oneself from laughing

[ Mota m̄arae. ]

m̄[a]yayay  [ŋ​͡mʷajajaj] adj.

[ Mota marararatransparent, translucent’. ]

m̄e  (ne-m̄e) [nɛŋ​͡mʷɛ] noun. <Zool>

(1) Laticauda semifasciata.

(2)

(3) kastom tanis blong sisnek ia.

Ne-m̄e en, nēk so taq hiy.

[ Mota mai. ]

m̄[e]key  (na-m̄key) [naŋ​͡mʷkɛj] noun. <Pois> Flying-fish. Exocaetidae spp.

[ Mota makaru. ]

m̄el1   (ne-m̄el) [nɛŋ​͡mʷɛl] noun. <Bot> cycad, bsl. Namwele. Cycas circinnalis.

qōn̄*

Imam nonon gin ne-m̄el van nō-qōn̄ son̄wul nen en, e tō kē ni-van lok me.
m̄eldēl  [ŋ​͡mʷɛlⁿdɪl] num. hundred

m̄eldēl (vag-tiwag)

m̄eldēl vag-tēl vēpnegi tēvēlēm

Me-ptog na-wae namun en, mē-dēn̄ m̄eldēl.
m̄[e]le  (na-m̄le) [naŋ​͡mʷlɛ] noun. <Ornith> Incubator Bird, a dark colour bird similar to fowl, 32 cm. Megapodius freycinet.

[ Mota m̄alau. ]

m̄[e]le gan Qet  (na-m̄le gan Qet) [naŋ​͡mʷlɛ ɣan Qɛt] noun.

m̄ey1   [ŋ​͡mʷɛj] rel.

Na-myōs nono-y n-et m̄ey a nē-tēy no-wok.
m̄ey2   [ŋ​͡mʷɛj] adj.

(1) ⟨animal⟩  tame.

Syn: vatne

Ant: tuytuy

Ant: wael ‘wild’

(2) ⟨child+⟩  one who accepts to be approached and talked to; not shy, not afraid of people.

(3) (esp) ⟨young girl⟩  one who does not shy away from boys, who is willing to be seduced.

Ant: wael

m̄ey3   [ŋ​͡mʷɛj] noun.

[ Mota m̄era. ]

m̄[e]ye  (na-m̄ye) [naŋ​͡mʷjɛ] n.dép.

m̄eye-sēm ‘riche’

Kēy na-m̄ye qo / na-m̄ye ban.

[ Mota m̄ere. ]

m̄[e]ye-sēm   (na-m̄ye-sēm) [naŋ​͡mʷjɛsɪm] noun.

Ant: m̄asay

Ant: magaysēn ‘pauvre’

Nēk wo na-m̄ye sēm, no mas vap hōw l-eh.

ige m̄eyem̄ye sēm
m̄[e]ye-sēm   intransitive verb.

Me gōh, kamyō te-m̄ye-sēm vēh.
m̄ēl  (nē-m̄ēl) [nɪŋ​͡mʷɪl] noun. <Bot> orange, lemon. Citrus spp.

Syn: wōm̄ēl

ni-hiy m̄ēl
m̄[ē]lēgleg  (na-m̄lēgleg) [naŋ​͡mʷlɪɣlɛɣ] noun. <Ornith> White-eye, bsl. Nalaklak: a small bird corresponding to two species.

(1) Vanuatu Yellow White-eye, yellowish-green, 12 cm. Zosterops flavifrons.

(2) Grey-backed White-eye, yellow-green and grey, 13 cm. Zosterops lateralis.

[ Mota m̄aleg. ]

m̄ēt1   [ŋ​͡mʷɪt] adj. broken, broken in two or several pieces.

Ne-telefon mē-m̄ēt.
The telephone's cut off.
m̄ēt1   adv.

(1) cause <s.th> to be detatched or divided into pieces; cut off <s.th> by an action V.

bolol m̄ēt na-mtig
cut off a coconut by twisting it (blol)

hel m̄ēt nē-dēln̄e qo.
cut off the pig's ears (with a knife, hel).

No tu-kuy m̄ētm̄ēt qiyig nagōm qiti !
I'll eat off your head in little pieces!

(2) (do V) by halves, partially.

se m̄ēt n-eh
sing a song in part

hi m̄ēt
stop in the middle of the music (hi)

vap m̄ēt
tell half the story, cut short, summarize

[ POc *motu. ]

m̄ēt2   (nē-m̄ēt) [nɪŋ​͡mʷɪt] noun.

(1) forest, esp. forest zone under human control; low density bush.

Ne-mtēltēl qele na-gayga hay lē-m̄ēt.
It's as thick as forest lianas.

Et-vētne m̄ēt meh te gōh.
It's not really the thick of the forest here. [lit. the 'middle of the forest']

(2) clearable and cultivable bush land; garden areas, situated on high ground; by meton. the garden (opp. na-pnō, the coastal village).

hēyēt

maltow

tēqē

Ige del kēy qēt lē-m̄ēt. Taem nen, taem hilhil ēgēn.
They all went into the bush: it was the clearing season.

nu-su m̄ēt su
pleasure garden, public park [little bush]

[ POc *motu. ]

m̄ētm̄ēt  [ŋ​͡mʷɪtŋ​͡mʷɪt] intransitive verb. exhausted, resulting from a physical effort.

Syn: qōgqōg

Nē-klan ni-m̄ētm̄ēt, veg kē n-ētan ba na-tqan nē-dēw.
She's wacked out, because she's pregnant and her belly weighs her down.
m̄[ē]yē  (na-m̄yē) [naŋ​͡mʷjɪ] noun. <Pois> Acanthopagrus berda.

m̄[i]lig  (na-m̄lig) [naŋ​͡mʷliɣ] noun. <Bot> k.o. plant (Araliaceae), bsl. Laslas. P. pinnata. ◈ This plant may be eaten, like cabbage (Cf. tōyōp).

m̄[i]si  [ŋ​͡mʷisi] adj.

lower register: itōk

lower register:

Kē ne-m̄si lēs.

Me-m̄sim̄si bah!
m̄[i]yiyi  (na-m̄yiyi) [naŋ​͡mʷjiji] noun. <Bot> wattle tree, bsl. Namariu. Acacia simplex.

[ PNCV *mariuAcacia spirorbis’. ]

m̄olm̄ol   [ŋ​͡mʷɔlŋ​͡mʷɔl] adj. shady.

mahē m̄olm̄ol
a shady spot
m̄olm̄ol   adv. (do V) in the shade.

Dō van hag m̄olm̄ol.
Let's go and sit in the shade.
m̄olm̄ol   (no-m̄olm̄ol) noun. the shade, shady area.

Dō tig bat hay lo-m̄olm̄ol en.
Let's find some shade.

[ Mota molemoleto cool oneself in a breeze’. ]

m̄on  [ŋ​͡mʷɔn] transitive verb.
m̄on goy  transitive verb.

m̄on

Na-mtewot en, kēy mal susuy, mal m̄on goy kē.
m̄oto  (no-m̄oto) [nɔŋ​͡mʷɔtɔ] noun. <Techn>

(1)

(2) Canthigaster valentini.

m̄oyas  (no-m̄oyas) [nɔŋ​͡mʷɔjas] noun.
m̄ōl   [ŋ​͡mʷʊl] intransitive verb.

(1) go back home, return to one's home or one's country.

Ige ba-lavēt kēy so m̄ōlm̄ōl ēgēn.
The revellers are about to go back home.

Nēk tō-m̄ōl lok se Franis n̄ēh?
When are you going back to France?

M̄ōl!
Go home!

M̄ōlm̄ōl me ēnōk? – M̄ōlm̄ōl me ēgēn!
So, you're back (home)? – We're back!

M̄ōl me ee!
Bless you! [lit. Come back]

(2) leave for the night; go and stay somewhere.

Nok m̄ōl qiyig Aya.
I'll go and stay in the village of Aya (for the night).

Talōw a le-mtap en, dō m̄ōl hiy ithik.
Tomorrow morning, we'll go and stay with my brother.
m̄ōl   adv. (do V) on the way back, to go back home.

Sagm̄ōl ni-hō m̄ōl.
Sagmôl went back (to his island) by canoe [lit. paddle-go back].

Kē ni-hatig hag tō ni-sikyak m̄ōl.
He turned to his heels and ran off [flee-go back].

Na-m̄le ma-gap m̄ōl lok.
And then the wild chicken flew away [fly-go back].
m̄ōleg   [ŋ​͡mʷʊlɛɣ] adj.
m̄ōleg   transitive verb.

Nēk mō-m̄ōleg hōw yatkel dēmdēm nōnōm a ni-tiy bele nowmat.

So m̄ōleg galsi van hiy nēk en…
m̄ōleg   adv.

Kēy ēglal m̄ōleg van hiy no-hohole non Iqet.
m̄ōlhiy  [ŋ​͡mʷʊlhij] intransitive verb.

Talōw le-mtap e, na-ga mal m̄ōlhiy lok den kēy.
m̄[ō]lō  [ŋ​͡mʷʊlʊ] intransitive verb. gat fulap hol.

Ne-leleh nonon ne-m̄lōlō.

Na-qyoh me-m̄lō mahgen.

[ Mota m̄alue. ]

m̄ōlwoy  [ŋ​͡mʷʊlwɔj] adj.

Syn: mahet

Nēk nō-m̄ōlwoy?
▲ Back to top ▲