banner
A dictionary of Mwotlap (Banks Is., Vanuatu)
This dictionary has no finderlist yet. To look up French or English words, open this link (entire dictionary on one page)
or this Pdf version of the dictionary, and search for a string of text [Ctrl+F/Cmd+F].
 

Mtp–Fr–Eng

Mtp–Eng–Fr

Mtp–Fr

Tea–Eng–Fr

Tea–Eng

mwotlap dictionary
Index u
ukēg
ukēg  [ukɪɣ] transitive verb.

(1)

Syn: tam̄yeg

Na-qyet ma-gap tēy kē yow a lē-n̄ēlmet yeh. Ba e, m-ukēg kē hōw gēn.

Imam nonon ni-pgiy maymay kē ēgēn. Kē ni-ten̄ “Awē ! Ukēg no !”

(2)

kay

Qētlas ni-tig nen en, ni-gap n-ih nonon; kē a n-ukēg na-wae qele nōk e, na-vah!

(3)

Ant: higgoy

Nēk ukēg no, nok van. Ukēg no, nok van heylō van.

Kamyō et-ukēg te nēk so nēk vanvan yow anen, kēy vele wuh nēk!

(4)

Wētamat et-ukēg te n-age anen.

“Qet, kem ne-myōs so hō to nonmem li-siok nōnōm!” Amtan wo “Nok et-ukēg te.”

(5)

veteg

Nok ukēg nēk gōh, nēk sikyak totgo, nēk m̄ōl le-pnō.

Ēy! Kimi m-ukēg yagnignimi ave?

Dō van qiyig, ignik ni-boel no, kē ni-ukēg no.

(6)

veteg

Kēy lep ni-siok nonoy, ukēg Ayō, tō van.

(7)

Syn: vētleg

Iqet e mal hole so “Nok ukēg intik hōw.”

(8)

Syn: tomtak

Nēk ukēg na-tgop en, kē ni-momyiy.

Dō van ēnōk? – Ohoo, ukēg vege, mahē mal qōn̄!

Ohoo, ba ukēg qōtō na-blekat, wo?

Ukēg kēy, kēy te-gey vēh!

[ Mota ukaglet go; let fly, release the arrow’.  ukeglet loose, give, allow’. ]

▲ Back to top ▲