banner
A dictionary of Mwotlap (Banks Is., Vanuatu)
This dictionary has no finderlist yet. To look up French or English words, open this link (entire dictionary on one page)
or this Pdf version of the dictionary, and search for a string of text [Ctrl+F/Cmd+F].
 

Mtp–Fr–Eng

Mtp–Eng–Fr

Mtp–Fr

Tea–Eng–Fr

Tea–Eng

mwotlap dictionary
Index y
-y
ya-
yakA
yakB
yakC
yan̄
yan̄yan̄
yap1
yap2
yapn̄ēh
yapyap
yatkelA
yatkelB
yatkel qōn̄
yavegA
yavegB
yay1
ye1
ye2
ye yak
yeg
yeghuquy
yeh1A
yeh1B
yeh2
yek
yemA
yemB
y[e]m̄e
yen̄
y[e]n̄e
y[e]n̄es
yes2
yewyew
yeyey
1
yēdēp
yēg
yēnet
yēn̄
yēpyep
yētyēt
y[ē]wē
yēyē
yim
yipA
yipB
yipyip
yo~1
yo-2
yobem
yobē
yogalēp
yogam̄taqlap
yoge
yogehmyaw
yohē
yoluk
yo-mlele
yomlēs
yomn̄as
yo-mtētēl
yom̄-
yom̄lak
yom̄oyas
yom̄taqgaga
yon̄1
yon̄2A
yon̄2B
-yon̄2A
-yon̄2B
yon̄ vavaleh
yon̄ vavaleh
yon̄-eh
y[o]n̄o1
y[o]n̄o~2
yon̄tegA
yon̄tegB
yon̄teg vēglal
yoq
yoq goy
yo-qēyqēy
yosaltam̄ey
yosvegA
yosvegB
yot
yotelel
yo-teptep
yova
yovel
yow1
yow2
yow hag
yow taq
yow taq goy
yow veteg
yoweg
yoweg goy
yowow
yoy1
yoy2
yoyo~
yoyon̄A
yoyon̄B
yoywē
1
2
-yō3
yōel
yōpdēge
yōōy
yōs
yōs tō
yōs yoyon̄
yōstiwagA
yōstiwagB
yōtyōt
yōvōg
yōwismat
-ytēl
yum
y[u]wu
-y  spp. <Gram> their.

Kēy van muwumwu nono-y.
ya-  [ja] art. Pl
yak   [jak] intransitive verb.

(1)

Na-sam ma-yak, tō ni-siok ma-hag yoy.

(2)

Syn: mah

Ant: sis

Ant:

ne-met yak

yak   transitive verb.

Kē so ni-yak nē-sēm mino.

Nēk ma-yak na-bankēn ba-hap?
yak   adv. <Asp> (take) off.

(1)

lep yak

et yak

vēl yakyak

tay yak

heh yak ne-vet / na-lēt

hay yak ni-hyi yomtig

N-et so ni-lam̄ yak ni-qn̄i e, tō nēk ta-mat vēh.

dow yak na-plih

So ko yak ne-qet ti-mi-gēn, tēy nē-ptēn tō weseg yak.

(2)

hal yak

(3)

qētēg

Kēy kes yak na-kaka ē-gēn.

No mal dēyē yak tō nēk me !
yan̄  [jaŋ] adj. <Techn> ⟨tuber⟩  ripe, fully grown, hence ready for harvest. Only used with tubers, e.g. ni-hnag ‘yam’, nē-dēvet ‘wild yam’, no-tomag ‘sweet yam’, ne-qet ‘taro’. For fruit, see men.

mata ‘mûrir’

Ne-gengen del en ni-menmen yeghuquy, ni-hnag ni-mtomtow yeghuquy, ne-qet ni-yan̄yan̄ yeghuquy…
The food was getting massively ripe, yams were massively growing, taros were massively getting ready for harvest…

[ POc *Raŋo(vegetation) become withered’. ]

yan̄yan̄  (na-yan̄yan̄) [najaŋjaŋ] noun. <Bot> Acalypha grandis.

Na-tyah-gon so ni-qal nēk e tō nēk in ni-gli yan̄yan̄ e tō ni-bah.

[ Mota ran̄oran̄o. ]

yap1   [jap] transitive verb.

(1)

Syn: weseg

yap ni-siok

(2)

Nēk taple yap na-pgal me hiy dōyō.

(3)

Na-matmayge ma-yap kē.

(4)

Kē ni-yap yak na-lqōvēn vitwag, tiwag mi ēntēn.

(5)

Nok yap no-wolwol.

(6)

Nok so yap nē-lētes hiy kē.

Nēk ta-yap vēh ni-diksoneri vitwag?
yap2   (na-yap) [najap] noun. <Bot>

(1) Polynesian arrowroot, edible root used as a supply food. Tacca leontopetaloides.

(2) lit. “or” : plant (Araceae), a kind of taro. Amorphophallus campanulatus.

[ Mota rava. ]

yapn̄ēh  [japŋɪh] intransitive verb. smile

[ Mota <°ráve-ŋísa. PNCV n̄in̄isa.  *ŋisasmile’. ]

yapyap  (na-yapyap) noun.

(1)

Nok so hole gatay se na-yapyap mōmō vitwag hōw M̄otlap en.

(2)

Kēy et-ēglal te na-yapyap to-M̄otlap.
yatkel   [jatkɛl] dét.

yatkel et

yatkel haphap

yatkel mahē

yatkel qōn̄

yatkel lōqōvēn

Yatkel vōnō, kēy et-gengen te na-bago.
yatkel   (yatkelgi) sb. :

ige lōqōvēn yatkelgi

Na-han ige yatkelgi en, na-lēk mō-qōn̄.

Yatkelgi ma-van hag, yatkelgi ma-van hōw.

Nok so vap van hiy nēk nē-dēmdēm yatkelgi.

ya- + t[e]kel + -gi.

yatkel qōn̄  loc. some days, sometimes.

qōn̄ [A]

vagvag tiwag (ēwē) ‘quelquefois (seule^ment)’

Syn: samtaem

yaveg   [jaβɛɣ] transitive verb.

Kē ni-lep na-qyēn̄ tō ni-yaveg bat hay le-qyan̄.
yaveg   intransitive verb.

yay1   (na-yay) [najaj] noun. <Bot> Indian coral tree (Papilionaceae), bsl. Narara. Erythrina variegata.

[ POc *rara. ]

ye1   (ne-ye) [nɛjɛ] noun. <Bot> Dragon plum, bsl. Nakatambol. Dracontomelon vitiense.

[ Mota rau. PNCV *raʔu. POc *raqu(p). ]

ye2   [] transitive verb.

yaveg

ye yak

ye yak  transitive verb.

ye [2]

ye yak nē-tna ne mōmō
yeg  (°na-yeg) [najɛɣ] noun. <Pois> Balaenopterus spp.

ni-hiy ne yeg

Na-yeg ni-matmat kal le-pnō.
yeghuquy  [jɛɣhuk​͡pʷuj] adv.

(1)

N-et tit-van yeghuquy vēhte van lē-vētan mino en.

No et-vap te hap te van hiy kē ! – Tateh ! Kē tit-ten̄ yeghuquy vēhte.

(2)

lēlēge ‘vainement’

Kimi ten̄ten̄ yeghuquy ēwē, veg mal bah, kē mal van! Ten̄ten̄ tō van e, hiy na-taqm̄ēge ēwē!

(3)

Ne-qet, na-ptel, ne-gengen del en ni-menmen yeghuquy, ni-hnag ni-mtomtow yeghuquy, ne-qet ni-yan̄yan̄ yeghuquy!
yeh1   [jɛh] attr. far

Ant: sisqet

tewiwi

Na-pnō mino yeh. No no-togtog a yeh a le-tō alge.

Yeh a yeh a yeh tewiwi.

Nēk yeh den no.

Nitog vanvan yeh lok hag.
yeh1   adv. <Gram>

Syn: veteg

tiy… yeh

Ige t-Afrika kēy ne-mlēmlēg yeh den kimi.

Ni-diksoneri en, nēk ta-galeg wē yeh vēh den kē.

[ Mota (a)rasufar’. ]

yeh2   [jɛh] transitive verb.

[ PNCV *rasuto bale’. ]

yek  (ne-yek) [nɛjɛk] noun. <Pois> Topsail drummer, bsl. Bigbel: reef fish, 35 cm. Kyphosus cinerascens.

[ Mota rak. ]

yem   [jɛm] intransitive verb. climb

yem ketket hag li-siok

Kē ni-hatig hag tō ni-yem ketket hag alge ēgēn.
yem   transitive verb.

yem nō-wōh

yem na-n̄ey

No mo-wow so yem na-mte, ba no me-yemyem lēlēge.

[ Mota <°rábi. POc rap.  *rabit. ]

y[e]m̄e  (na-ym̄e) [najŋ​͡mʷɛ] noun. <Bot> k.o. tree. Pipturus argenteus.

[ POc *qadromʷai. ]

yen̄  (°na-yen̄) [najɛŋ] noun. <Bot>

(1) turmericCurcuma longa.

(2) kind of kava with yellow flesh, bsl. Yalakava.

[ Mota reren̄a. ]

y[e]n̄e  [jɛŋɛ] noun. fry, roast (food), esp. using oil (ni-sim, n-oel).

gitin ‘griller (feuilles médicinales)’

[ Mota ran̄ai. ]

y[e]n̄es  (na-yn̄es) [najŋɛs] noun. <Ornith> Green Palm Lorikeet, k.o. yellowish-green parrot, 16 cm. Charmosyna palmarum.

[ Mota ren̄as. ]

yes2   (ne-yes) [nɛjɛs] noun. <Pois> (fis)

(1) Therapon jarbua.

(2) Oriental sweetlips, bsl. Yelo tiklips: reef fish, 50 cm. Plectorhynchus orientalis.

yewyew  (ne-yewyew) [nɛjɛwjɛw] noun. <Bot> k.o. tree, unidentified.
yeyey  [jɛjɛj] adj.

(1)

Na-ln̄ek me-yeyey.

(2)

tamayge yeyey

magtō yeyey
1   [] ~   -. Int:who
yēdēp  (nē-yēdēp) [nɪjɪⁿdɪp] ~ nō-yōdēp  noun. <Bot>

(1) Fiji Fan palm, a palm tree providing large leaves, bsl. Lif-ambrela. Licuala grandis.

(2) Aluterus scriptus.

yēg  [jɪɣ] intransitive verb.

lah ‘éléphan^tiasis des testicules’

yan̄bōy ‘éléphan^tiasis des jambes’

Na-yn̄ēk tekelgi mē-yēg.

[ Mota rigato swell’. ]

yēnet  (nē-yēnet) [nɪjɪnɛt] noun. <Pois>

(1) Napoleonfish, reef fish, 120 cm. Cheilinus undulatus.

qōysē

(2) wan fish, sopfis. Labrus spp.

yēn̄  (nē-yēn̄) [nɪjɪŋ] noun. <Bot> Gardenia spp.

yēpyep  [jɪpjɛp] adv.

mēyēpyep

Gengen yēpyep

[ PEO *ʀapi. ]

yētyēt  (nē-yētyēt) [nɪjɪtjɪt] noun. mosquito larvae, still in their egg.

Nē-yētyēt, tita nonon ne-nem.
y[ē]wē  (na-ywē) [najwɪ] noun. <Pois> tunaThunnus.

[ Mota rowou. ]

yēyē  [jɪjɪ] intransitive verb. laugh
yim  [jim] transitive verb.

yim metewot

Ne-men ni-yow taq hōw, kōyō yim.

Nitog yim taqal nē-bēyih.
yip   [jip] intransitive verb.

Ne-len̄ ni-yip ēgēn, tō na-yo bak en kē ni-hal ēgēn.

Ne-len̄ ni-yip lō me M̄otlap tō ni-van lō Nōybaybay.
yip   transitive verb.

(1)

Ne-len̄ ni-yip en, tō ni-yip nō-mōkhe qōn en

Ne-len̄ mi-yip halyak na-kat.

(2) fan

weyeh ‘souffler’

Nēk ti-yip vēh no?

yipyip na-pyēyag

[ PNCV *iri-vifan (n, v)’. POc *irip. ]

yipyip  (ni-yipyip) [nijipjip] noun. fan

[ Mota rivriva fan’. ]

yo~1   (°na-yo~) [najɔ] -. <Bot> leaf

na-yo mitig
the leaf of the coconut

yo-2   [] pf. <Bot>

(1) leaf

yomtig

no-yo-mtig
coconut leaf

(2) ....

(3) ....

yobem  (no-yobem) [nɔjɔᵐbɛm] noun.

Syn: bem

no-yobem ba-vap to-M̄otlap

Nēk so vasēwyon̄ no-yobem mey agōh.

nē-vētvētleg yobem towoyig
yobē  (no-yobē) [nɔjɔᵐbɪ] noun. <Bot> Costus spp.
yogalēp  (no-yogalēp) [nɔjɔɣalɪp] noun. <Bot>
yogam̄taqlap  (no-yogam̄taqlap) [nɔjɔɣaŋ​͡mʷtak​͡pʷlap] noun. <Bot> wild variety of kava (na-ga). Macropiper latifolium. ◈ This variety cannot be used for drinking kava, but has medicinal properties.

Syn: yom̄taqgaga

[ Mota taqelava. ]

yoge  [jɔɣɛ] sb. :

ige

(1)

yoge lōmlōmgep

ikē tiwag mi yoge yathēthēn

(2)

Yoge vōyō.

vitwag naman yoge vōyō

yoge be-leg

yoge li-siok

Yoge gōh et-mitimtiy te.

Tog tog i van en, yoge matag noyō.

yō + -ge.

yogehmyaw  (no-yogehmyaw) [nɔjɔɣɛhmjaw] noun. <Bot> betel-pepper ; pepperPiper betle.

kam

yohē  [jɔhɪ] pp.

(1)

yēhē

Qele ave, yohē?

Ne-mgaysēn, yohē yantintik !

(2)

yoluk  (no-yoluk) [nɔjɔluk] noun. <Bot> Microsorium punctatum.
yo-mlele  [jɔmlɛlɛ] noun. <Bot> ?.
yomlēs  (no-yomlēs) [nɔjɔmlɪs] noun. <Bot> Procris pedunculata.
yomn̄as  (nō-wōmn̄as) [nʊwʊmŋas] noun. <Bot> coconut spathe: leafy sheath that encloses spadix (cluster of flowers).

Syn: wōmn̄as

wōlēlē ‘bractée’

No-yomn̄as a nō-wōlēlē ne mitig, a hithit-ep aē en.
yo-mtētēl  (no-yo-mtētēl) [nɔjɔmtɪtɪl] noun. <Bot> Hoya spp.
yom̄-  (no-yom̄-) [nɔjɔŋ​͡mʷ] noun. <Bot> prefix forming a few plant names.
yom̄lak  (no-yom̄lak) [nɔjɔŋ​͡mʷlak] noun. <Bot> name of a plant (unidentified).

m̄lak

yom̄oyas  [jɔŋ​͡mʷɔjas] ~ no-m̄oyas  sb. :

(1)

Syn: (yo)m̄otey

(2)

(3)

Syn: lōqōvēn

Syn: m̄alm̄al

yom̄oyas nōnōm

yo- + m̄oyas.

yom̄taqgaga  (no-yom̄taqgaga) [nɔjɔŋ​͡mʷtak​͡pʷɣaɣa] noun. <Bot> wild variety of kava (na-ga). Piper wichmanii. ◈ This variety cannot be used for drinking kava, but has medicinal properties.

Syn: yogam̄taqlap

yon̄1   [jɔŋ] transitive verb.

[ POc *roŋoʀhear, feel’. ]

yon̄2   [jɔŋ] adj. <Christ>

(1)

(2)

ne-vet yon̄

(3)

n-ēm̄ yon̄
yon̄2   (no-yon̄) noun.

[ Mota ron̄osacred, unapproachable+’. ]

-yon̄2   [jɔŋ] adj. <Christ>

(1)

(2)

ne-vet yon̄

(3)

n-ēm̄ yon̄
-yon̄2   (no-yon̄) noun.

[ Mota ron̄osacred, unapproachable+’. ]

yon̄ vavaleh  transitive verb.

yon̄ [1]

Syn: valeh

Ant: yon̄teg

No mi-higgoy nēk so nēk tog vanvan, ba nēk mo-yon̄ vavaleh na-ln̄ek!

Kē et-bus te imam kōyō tita – kē ni-yon̄ vavaleh en, kē ne-myōs dam vēlēs van ēgnōn.
yon̄ vavaleh  [jɔŋ βaβalɛh] transitive verb.

Ant: yon̄teg ‘entendre, obéir’

valeh

No mi-higgoy nēk so nēk tog vanvan, ba nēk mo-yon̄ vavaleh na-ln̄ek.
yon̄-eh  intransitive verb. <Mus>

Mey a– kem ōl na-hami tō suwyeg le-tbey en, mey nen kēy ōl so “yon̄-eh” : nēk yon̄ na-he.
y[o]n̄o1   (°na-yn̄o) [najŋɔ] noun. <Pois>

[ Mota ron̄oaa fish’. ]

y[o]n̄o~2   (na-yn̄o~) [najŋɔ] -. 1s: na-yn̄ē-k 3s: na-yn̄o-n

(1)

Na-yn̄ēk me-mday.

Na-qyoh ma-qal le-yn̄ēk.

Nē-tēnge nan, kēy van lep hēyēt kēy van me, kēy oh le-yn̄oy, oh le-mney.

(2)

n-age a na-yn̄on vēvet

(3)

na-yn̄o tarak

[ Mota ran̄o-i. ]

yon̄teg   [jɔŋtɛɣ] transitive verb.

(1) hear

yon̄teg sas

yon̄teg vēglal

Nēk tiqyo yon̄teg te mu n-eh gōh ēnōk?

(2)

Ant: yon̄ vavaleh ‘désobéir’

na-ln̄e yon̄teg

No mal vap van, ba nēk et-yon̄teg te na-ln̄ek!

(3)

Kēy yon̄teg nō-mōkhe qōn ēgēn.

Kē so ni-yon̄teg so kē so ni-memem e kē ni-kal lō.

(4)

yon̄ninhet

No mo-yon̄teg ne-het aē.

Nēk to-yon̄teg qiyig nagōm manan aē !
yon̄teg   intransitive verb.

Ami yon̄teg me, yēhē!

[ Mota ron̄otag. PNCV *roŋo. POc *roŋoʀhear, smell, feel’. ]

yon̄teg vēglal  [jɔŋtɛɣ βɪɣlal] transitive verb.

Tita! Kē ni-hohole e tō nok yon̄teg vēglal nowmat na-ln̄an.

Na-vap te-Plōw e, kem yon̄teg vēglal ēwē, ba kem to-hohole vēh te aē.
yoq  [jɔk​͡pʷ] transitive verb.

(1)

Kēy lep no-yomtig, tō kēy yoq.

Kēy yoqyoq na-tvēlgapye be-leg.

(2)

Nok so yoq no.

[ Mota roqoto cover with old leaf-mats+’. ]

yoq goy  transitive verb.

yoq

Syn: quy

Yoq goy na-qyēn̄i ne kēy mi nu-yutyut.

N-ēm̄ ni-yoq goy ne-men ē-gēn.
The trap closes in on the bird.
yo-qēyqēy  (no-yoqēyqēy) [nɔjɔk​͡pʷɪjk​͡pʷɪj] noun. <Bot>

(1) Davallia solida.

(2) Phymatosorus grossus.

yosaltam̄ey  (no-yosaltam̄ey) [nɔjɔsaltaŋ​͡mʷɛj] noun. <Bot> Ocimum gratissimum.
yosveg   [jɔsβɛɣ] adj.

Syn: m̄adeg

yosveg   adv.

No ma-vah yosveg na-ptel.

Kēy ma-kay yosveg nō-mōmō.
yot  (no-yot) [nɔjɔt] noun. <Bot> sago palm, bsl. Natangora. Metroxylon warburgii.

[ Mota <°rau-ota. PNCV (no-)ota. POc *ato.  *qatop. ]

Tigitgiy no-yot, installer le toit de chaume
yotelel  (no-yotelel) [nɔjɔtɛlɛl] noun. <Bot> k.o. fern.

yo-teptep  (no-yoteptep) [nɔjɔtɛptɛp] noun. <Bot> Scleria polycarpa.
yova  (no-yova) [nɔjɔβa] noun. <Bot> a tree, bsl. “leaf-laplap”. Heliconia indica. ◈ People use its leaves to wrap up pieces of pudding for cooking.

[ Cf<°rau-βao. POc yo~.  *paqoHeliconia’. ]

yovel  (no-yovel) [nɔjɔβɛl] noun. <Bot>
yow1   [jɔw] dir.

Ant: hay

(1)

Nok so kal lō yow aslil en.

Kōyō seylō yow metehal.

Na-yo bak me-qlen̄ tege yow le-mtam̄e en.

Lep lō yow na-gayme!

(2)

Kōyō matyak yow me lemtap.

Kē me-psis yow nen en, na-tm̄an.

Tō mahē mal meyen yow.

(3)

Ant: hay ‘vers l'intérieur des terres’

Kēy suwsuw yow ale en, le-naw, kēy isiseg vēthiyle.

Nē-bē ni-lon̄ yow en…
yow2   [jɔw] intransitive verb.

yow hag

yow veteg

yow tig

Na-m̄at en ni-boel kē nen e, kē ni-yow van hiy kē.

Ige m̄alm̄al yowyow van hiy kē ba-hap?

Na-hapqiyig mo-yow le-mtek.
yow hag  ~ yow taq  transitive verb.

yow [2]

yow taq  [jɔw tak​͡pʷ] intransitive verb.

Ant: hal yak ‘décoller’

yow taq goy

Ne-men ni-yow taq hōw, kōyō yim.
yow taq goy  transitive verb.

yow taq

Kē ni-yow taq goy n-ep, ba tateh.
yow veteg  transitive verb.

yow [2]

yoweg  [jɔwɛɣ] transitive verb.

Kem tot na-gayga, yoweg hoyo hiy nē-vēthiyle.

Kēy wōkwōk na-qyan̄, kēy yoweg na-gayga, kēy wōkwōk na-qyan̄…

Na-myaw ni-yoweg ne-qentala nonon ēgēn. Kē mo-yoweg i yoweg e, yoweg qēt hōw lē-vētan, yoweg kal dēn̄ hag lē-qētēnge en.

[ Mota rowoagdraw out at length’. ]

yoweg goy  transitive verb.

yoweg

Nēk lep ne-qen tō yoweg goy nō-mōmō en.

Yatkel mahē, ige yoyoweg goy nō-mōmō mi na-hay lililwo, a so gey hay en.
yowow  (no-yowow) [nɔjɔwɔw] noun. <Bot> “wild pandanus leaves”.

yoy1   [jɔj] intransitive verb.

(1)

Gēn wōq nē-tqē mi nē-qētah kē ni-yoy.

(2)

(3)

Ant: hal yak

hag yoy

Na-lo mal van hōw tō mal yoy.

(4)

(5)

Na-ln̄e eh yoyoy me gēn; ba yon̄teg tog, so kē ni-yoyoy me ave?

[ Mota rorosink down, be low, be deep’. ]

yoy2   (no-yoy) [nɔjɔj] noun.

Syn: hal

yoyo~

Qele ave no-yoy?

No-yoy ēwē si no-yoy het?

Ba kē mē-vētleg no-yoy a vel-mayam.
yoyo~  (°na-yoyo~) [najɔjɔ] -.

ga [2] ‘(rumeur) se diffuser’

No no-togtog yeh den nēk, ba no mal yon̄teg na-yēyē.

Na-yoyo vōnō gōh kē kē ni-van tō ni-ga vel-vōnō ēgēn.

[ Mota roro-isound travelling, report’. ]

yoyon̄   [jɔjɔŋ] adj.

togyon̄ ‘se taire’

Vētmahē no-yoyon̄. Tateh len̄e hohole.
yoyon̄   adv.

Syn: matmat

Kēy hag yoyon̄ e kēy dēm hiy n-eh.

Kōmyō tog hohole yoyon̄ qele nen.

[ Mota roron̄osilent, quiet, still’. ]

yoywē  (no-yoywē) [nɔjɔjwɪ] noun. <Bot> Guillainea spp.
1   [] intransitive verb.
2   [] num. two

(1)

tiwag ‘un’

tēl ‘trois’

vag-yō

son̄wul yō nanm̄e vitwag

yoge bul yō

(2)

[ POc *rua. ]

-yō3   [] spp. <Gram> tugeta

Kōyō ēthē-.
yōel  (nō-yōel) [nʊjʊɛl] noun. <Bot> philodendronEpipremnum spp.

Lep nō-yōel so ququy goy n-ep aē, so qan̄qan̄yis.
Take nō-yōel to cover the fire when cooking.
yōpdēge  (nō-yōpdēge) [nʊjʊpⁿdɪɣɛ] noun. <Bot> pandanus leaves, used for weaving (vet) various mats (na-tamge). Pandanus tectorius.

yōōy  (nō-yōōy) [nʊjʊʊj] noun. <Bot> Goat's Foot vine. Ipomoea pes-caprae.

[ POc *puRe. ]

yōs  [jʊs] intransitive verb.

(1)

Syn: hag

yōs tō

yōs tiwag

yōs yoyon̄*

(2)

Syn: hag

Syn: taq

Veteg no-yomtig hōw ni-yōs tō, wa tō kē ni-van.
yōs tō  loc.

yōs

tō [2]

Vel-matap en, kemem n-inin ni-ti; ba yōs tō kē, kēy tēytēymat no-kovi.

Yōs tō gōh kē, gēn qētēg laklak ēgēn.
yōs yoyon̄  [jʊs jɔjɔŋ] intransitive verb.

lower register: togyon̄

“Kimi yōs yoyon̄, nok so hohole mi kimi.” – tō kēy mō-yōs yoyon̄ qēt.
yōstiwag   [jʊstiwaɣ] intransitive verb.

Syn: haytiwag

Ige mayanag kēy so yōstiwag bō-tōti vēygēl en.
yōstiwag   (nō-yōstiwag) noun. :

Iyē geh ni-haghag hiy bō-yōstiwag nan?

yōs + tiwag.

yōtyōt  (nō-yōtyōt) [nʊjʊtjʊt] noun. <Bot>

(1) generic term for ground ferns. Pteridophyta.

Yoq goy na-qyēn̄i ne kēy mi nō-yōtyōt.

(2) (esp) Cyclosorus invisus.

yōvōg  (nō-yōvōg) [nʊjʊβʊɣ] noun. <Bot> k.o. plant, unidentified.
yōwismat  (nō-yōwismat) [nʊjʊwismat] noun. <Bot>

Nō-yōwismat, kē no-yova a no-wonwon, a et-ōw qete.
-ytēl  [-jtɪl] spp. <Gram> blong trigeta.

Kēytēl ēthē-ytēl.
yum  (°na-yum) [najum] noun. <Ins> midge

y[u]wu  [juwu] transitive verb.

Imam nonon ni-ywu nē-nētm̄ey.

Kēy ne-ywu ni-hnag lililwo.
▲ Back to top ▲